งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัญจาศึกษา 2561

                                     รายงานการประเมินตนเอง ปี 2561 SAR-1

                                     รายงานการประเมินตนเอง ปี 2561 SAR-2
                                 

                                   กำหนดเป้าหมายมาตรฐาน 2561

                                   ประกาศให้ใช้มาตรฐาน2561

                                  คู่มือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ปี 2561.

                                 เครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัญจาศึกษา ปี 2561.